Privacy policy

Algemene verordening gegevens bescherming

Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe wetgeving rond gegevensbescherming van kracht. Tot voor kort viel deze onder de privacywetgeving, nu wordt deze wetgeving de AVG -algemene verordening gegevensbescherming genoemd of GDPR -general data protection regulation. Met deze vernieuwde wetgeving wil Europa de persoonsgegevens beter beschermen. Elke organisatie, ieder bedrijf, elke vzw die persoonlijke gegevens van personen verwerkt, dient aan deze wetgeving te voldoen, zo ook vzw De Bron.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens verstaan we alle gegevens die ons informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare, levende persoon. Dus alle informatie die direct kan gelinkt worden aan het persoonlijke, publieke of professionele leven van die persoon. Het kan hierbij gaan om naam en familienaam, telefoonnummer, rijksregisternummer, geheime codes, emailadressen ed.
Welke gegevens verzamelt vzw De Bron over u?
Dit zal gaan over naam, familienaam, persoonlijke contactgegevens, bankrekeningnummer, rijksregisternummer, opleidingen die u heeft gevolgd,…
Waar draait GDPR om? Enkele kernbegrippen

 • Transparantie
  U moet op een duidelijke en begrijpelijke wijze geïnformeerd worden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U heeft het recht om deze persoonsgegevens te verifiëren en op te vragen. De persoonsgegevens moeten dus relevant zijn en beperkt blijven tot hetgeen noodzakelijk is
  voor het doel waarvoor zij worden gebruikt.
 • Verantwoording
  Als organisatie hebben wij verantwoordingsplicht en moeten wij kunnen aantonen dat wij de beginselen naleven.
 • Toestemming
  Gegevens verzamelen mag wettelijk gezien slechts wanneer hiervoor een rechtsvaardigheidsgrond voor bestaat. Toestemming hiervoor moet steeds duidelijk en uitdrukkelijk zijn. Dit wilt zeggen dat u moet ingelicht worden over de verwerking waarvoor u toestemming geeft. Intrekken van deze
  gegeven toestemming moet ten alle tijden eenvoudig mogelijk zijn. Een rechtvaardigheidsgrond kan zijn: de verwerking van de gegevens is noodzakelijk om bepaalde redenen, bijvoorbeeld het uitvoeren van een overeenkomst.
 • Datalek
  Het digitaal of online bewaren brengt met zich mee dat zwak of niet-beveiligde gegevens gelekt of gestolen kunnen worden. Wij zullen al organisatie uiteraard het nodige doen om dit te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan antivirusbescherming, het up-to-date houden van gebruikte software,
  servers en netwerken beschermen enz.
 • Rechten van de betrokkene
  – Recht op wissen van uw persoonsgegevens
  – Bezwaar van verwerking in bepaalde specifieke gevallen
  – Recht op inzage in uw persoonsgegevens en andere aanvullende informatie

Om deze ons als organisatie volledig GDPR-proof te maken is het van belang dat iedere medewerker hiervan op de hoogte is. Mocht u toch nog vragen hebben, kan u zich steeds wenden tot Ellen Veeckman, directie.debron@sezz.be.